İşyeri hekimlerimiz:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi olarak sertifikalandırılmış olup, “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereğince işletmenize ve çalışanlarınıza hizmet vermektedir.
İşletmenizde sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi konusunda bir sistem geliştirerek ve bu kapsamda eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir rehber rolü üstlenir.
İşyerinin tasarımında yapılacak değişiklikler ve çalışmalarla ilgili olarak, süreç içinde kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere iş planı yapılması, organizasyon kısmı ve uygulanma sürecinde önerilerde bulunur.
Kişisel koruyucu donanım seçimi için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve genel iş sağlığı kuralları ışığında önerilerde bulunur.
İşyerinde çalışanlar açısından sağlık gelişimi sağlanması için yapılması gereken aktiviteler ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunur.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında olan araştırmalara katılır.
İşin yapılması sürecinde ergonomik ve psikososyal risk etmenlerine bağlı olarak çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasiteleri oranında iş ile çalışanın uyumunun sağlanmasını sağlar.
Çalışanların işyeri çalışma ortamındaki stres faktörlerine maruz kalmamaları için araştırmalar yapar ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate alır.
İşyerinin ve tüm ek yapılarının genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunur.
İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırır ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.
Ramakkala yani bir kaza meydana gelmesi fakat ölüm ya da yaralanma olmaması durumunda, çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayları ve bu olayların nedenlerini araştırarak işverene önerilerde bulunur.
İşletmenizdeki risk değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanması sürecine katılır, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar.
Özel risk grupları olarak tanımlanan; gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alır, bilgilendirir ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate alır.
İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikleri yapar bu konuda işletme çalışanlarını bilgilendirir.
Hijyen eğitimleri vererek, bilgilendirme ve farkındalık yaratır.
Önleyici faaliyet raporu hazırlayarak işverenin onayına sunar ve süreci takip eder.
Sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını, işe uygun olup olmadığını kontrol eder.